Home Apie malinua Malinua istorija

Malinua istorija

1891 veterinaras Adolphe Reulas surinko daugiau negu imt? Belg? Avigani? (inom? kaip Chien de Berger Belge) bei j? savininkus. Jis nusprend? nustatyti tam tikr? standart? Belg? veislei. Kai visi unys buvo surinkti kartu jis pasteb?jo kad j? tipai skiriasi. Ir jis patar? savininkams veisti unis tik su tos pa?ios strukt?ros ir spalvos kailiu. Dauguma veis?j? sutiko ir atsirado pirmas standartas. Sekan?i? gegu? ?vyko pirmoji specializuota Belg? Avigani? paroda, nuo tada ir prasid?jo ios veisl?s ilgas kelias vienodumo link.

Ankstyvaisiais 1900 Belg? Aviganiai buvo pripainti Karalikosios v. Huberto draugijos (Societie Royal St. Hubert) kaip viena veisl? su keturiomis variacijomis. 1914 Pirmasis Pasaulinis karas nutrauk? visas veis?j? pastangas ir veislini? un? skai?ius labaissmarkiai suma?jo. Buvo daromi ingsniai kad isaugoti veisl? nuo inykimo. Buvo v?l prad?tas reguliuoti veisimas ir buvo leista veisti unis atsivelgiant ? j? kailio strukt?r? arba spalv?. Ko pasekoje gim? skirtingi uniukai. Karalikoji v. Huberto draugija registravo uniukus pagal tai kaip jie atrod? gim? o ne pagal tai kaip atrod? j? t?vai.

Po dvideimt met? kai veisl? pagaliau prad?jo klest?ti prasid?jo Antras Pasaulinis karas, kuris praud? verting? genofond? beidauginformacijos. Laimei praradimai nebuvo tokie dideli ir reikmingi kaip per pirm?j? kar?. T?lstan?iai un? buvo ?traukti ? karo tarnyb?. Jie buvo naudojami kaip pasiuntiniai, valgai, pasienio patruliai, buvo naudojami Raudonojo Kryiaus gelb?jimo tarnyboje.

Yra keturi tipai Belg? Avigani?: Lekenua iurktaus elnio rudumo spalvos kailiu, pavadintas pagal vietov? kurioje jis pagrinde buvo veisiamas, tai Chatau de Laeken. Jis buvo karalien?s Marie-Henriette m?gstamiausias uo; Griunendalis juodas ilgakailis pavadintas pagal vietov? Chateau de Groenendael kur gyveno j? dviej? skirting? tip? prot?viai patinas Piccard d'Uccle ir kal? Petite; Piccard ir Petite taip pat buvo tre?io tipo Belg? avigani? Terviuren? prot?viai. Terviurenai yra ilgaplaukiai, turintys elnio rudumo spalvos kail? bei juod? kauk?. Paskutinis tipas yra Malinua, trumpaplaukis elnios rudumo spalvos belgas su juoda kauke. Malinua Tomy yra laikomas ios veisl?s pagrindu. Malinua gavo savo vard? pagal miesto pavadinim? Malines.